Menu
Η Ant Α.Ε., παρέχει την υπηρεσία της ταχυμεταφοράς αναλαμβάνοντας την περισυλλογή των εμπορευμάτων σας από κάθε σημείο της Αττικής, με παράδοση εντός του νομού μέσα σε 15 ή 24 ώρες. Επικοινωνώντας μαζί μας ή ορίζοντας συγκεκριμένες ημέρες περισυλλογής, παραλαμβάνουμε από το χώρο σας τα εμπορεύματα τα οποία και παραδίδουμε την επομένη ημέρα στο τελικό παραλήπτη. Η υπηρεσία της ταχυμεταφοράς σας δίνει το πλεονέκτημα της άμεσης ανταπόκρισης και οικονομικής εξυπηρέτησης όλων των αναγκών σας, των πελατών σας και συνεργατών σας, εντός Αττικής, αποφεύγοντας έτσι καθυστερήσεις και επιπλέον έξοδα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
 
Για την μεταφορά δεμάτων και εγγράφων μέσω του συστήματος αποστολής και διεκπεραίωσης της ANT A.E., ο αποστολέας συμφωνεί με τους όρους και τις ρήτρες οι οποίες αναφέρονται στο παρόν. Κανένας εκπρόσωπος, πράκτορας ή υπάλληλος της ANT A.E. ούτε ο αποστολέας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους και ρήτρες.

Άρθρο 1. Κάθε Αποδεικτικό Παραλαβής - Παράδοσης της ANT A.E. είναι έντυπο μη διαπραγματεύσιμο και ο αποστολέας αναγνωρίζει ότι: συμπληρώθηκε από αυτόν ή από την ANT A.E. με εντολή του και για λογαριασμό του. Ο αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των υπό μεταφορά αγαθών τα οποία περιγράφονται σε κάθε αποδεικτικό παραλαβής – παράδοσης της ANT A.E. Επίσης δηλώνει ότι με το παρόν αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους μεταφοράς της ANT A.E.
<Αποστολή> σημαίνει κάθε έγγραφο ή δέμα που μεταφέρεται με μία φορτωτική (αποδεικτικό παραλαβής) με όποιο μέσο επιλέγει η ANT A.E. συμπεριλαμβανομένων εναέριου, θαλάσσιου, οδικού, ή οποιουδήποτε άλλου μεταφορέα.
Άρθρο 2. Ο αποστολέας εγγυάται ότι :
α) Κάθε είδος που αναγράφεται σε κάθε αποδεικτικό παραλαβής - παράδοσης της ANT A.E., περιγράφεται σωστά και σύμφωνα με το νόμο.
β) Στην υπό διεκπεραίωση αποστολή έχουν σημειωθεί σωστά τα απαιτούμενα σημεία, στοιχεία και η πλήρης διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη.
γ) Η υπό διεκπεραίωση αποστολή έχει συσκευασθεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά της.
δ) Θα καταβάλλει όλα τα τυχόν πρόσθετα έξοδα που ανακύπτουν κατά τη διεκπεραίωση, την επιστροφή ή την αποθήκευση των αντικειμένων.
Άρθρο 3. Η ANT A.E.δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται να ελέγξει το περιεχόμενο της αποστολής την οποία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει καθώς και να μην παραλάβει προς διακίνηση αντικείμενα εφόσον ο αποστολέας αρνηθεί της επιθεώρησή τους από εκπρόσωπό της. Η ANT A.E.επίσης δικαιούται, είτε κατά την παραλαβή είτε σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μετά την παραλαβή της, να μην προχωρήσει σε διεκπεραίωση αποστολής αν υπάρχουν ενδείξεις απαγορευμένου περιεχόμενου ή ανεπαρκή στοιχεία παραλήπτη καθώς και εάν δεν έχει υποβληθεί τελωνειακή δήλωση όταν αυτή απαιτείται από τους εφαρμοστέους τελωνειακούς κανονισμούς ή/και η αποστολή δεν συνοδεύεται από τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά που προβλέπονται από την νομοθεσία.
Άρθρο 4. Η ANT A.E.δικαιούται να παρακρατήσει ή να μην παραδώσει κάθε είδος που μεταφέρει προκειμένου να εξασφαλίσει την δαπάνη που προκύπτει από την μεταφορά (ναύλοι-φορτωτικές, τυχόν πρόσθετα έξοδα που ανέκυψαν κατά τη διεκπεραίωση όπως δασμοί και φόροι που απαιτούνται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, αμοιβή εκτελωνιστή, έξοδα που προέκυψαν κατά την επιστροφή ή την αποθήκευση των αντικειμένων κ.λ.π.) μέχρι να εξοφληθεί.
Άρθρο 5. Η ANT A.E. διεκπεραιώνει αποστολές με χρέωση στον παραλήπτη μόνο εντός Ελλάδος. Σε περίπτωση άρνησης καταβολής της αμοιβής από τον παραλήπτη για οποιονδήποτε λόγο, την εξόφληση της ANT A.E. αναλαμβάνει ο αποστολέας.
Άρθρο 6. Η ANT A.E. διεκπεραιώνει αποστολές αγορών, αντικαταβολών και μεταφορών και με μη έγγραφη (τηλεφωνική-ηλεκτρονική κλπ) εντολή. Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναγραφομένου στο αποδεικτικό παραλαβής - παράδοσης της ANT Α.Ε., ως «αποστολέα». Σε περίπτωση επιλογής της υπηρεσίας αντικαταβολής με άλλο τρόπο πέραν των μετρητών (αξιόγραφα όπως επιταγή, γραμμάτιο κλπ) η ANT Α.Ε. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ημερομηνία, την εγκυρότητα ή τα λοιπά στοιχεία του αξιόγραφου (επιταγή, γραμμάτιο κλπ), ενώ για την ημερομηνία η ευθύνη αφορά αποκλειστικά τη συμφωνία του αποστολέα με τον παραλήπτη.
Άρθρο 7.
α) Η ευθύνη της ANT A.E.για πλημμελή παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών για τους μεμονωμένους χρήστες (αποστολείς η παραλήπτες ή εντολείς οι οποίοι δεν έχουν ειδικότερη σύμβαση και εξοφλούν τις υπηρεσίες τους τοις μετρητοίς σύμφωνα με τις βασικές τιμές του επίσημου τιμοκαταλόγου της ANT A.E. άνευ εκπτώσεων) προσδιορίζεται, ως ακολούθως :
i. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου ενός φακέλου, με ευθύνη της ANT Α.Ε., το οποίο φέρει μονοσήμαντα ορισμένο αριθμό αποστολής, καταβάλλεται ελάχιστη αποζημίωση 50€ και μέγιστη αποζημίωση 70€ και επιστροφή του ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή.
ii. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου δέματος με ευθύνη της ANT Α.Ε, καταβάλλεται ελάχιστη αποζημίωση 100€ και μέγιστη αποζημίωση 400€ και επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή.
iii. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου φακέλου ή δέματος με δηλωμένη αξία με ευθύνη της ANT, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το ποσό της αξίας και επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος για τη συγκεκριμένη αποστολή.
iv. Για αποδεδειγμένη μερική απώλεια ή μερική κλοπή ή μερική καταστροφή περιεχομένου φακέλου με μονοσήμαντα ορισμένο αριθμό αποστολής και δέματος με ευθύνη της ANT, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό της αποζημίωσης για απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή και επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος για τη συγκεκριμένη αποστολή.
v. Για αποδεδειγμένη μερική απώλεια ή μερική κλοπή ή μερική καταστροφή περιεχομένου φακέλου ή δέματος με δηλωμένη αξία/ασφαλισμένου με ευθύνη της ANT, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής, και έως του ποσού ασφαλισμένης αξίας και επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος για τη συγκεκριμένη αποστολή.
vi. Εάν ένα δέμα ή ένα ταχυδρομικό αντικείμενο ταχυμεταφορών επιστραφεί και η αιτία της μη επίδοσής του είναι άγνωστη με ευθύνη της ANT, ή δεν παραδοθεί με ευθύνη της ANT και επιστραφεί ο αποστολέας δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή των ταχυδρομικών εξόδων.
vii. Για αποδεδειγμένη καθυστέρηση επίδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών, πέραν των ορισμένων ανά υπηρεσία χρόνων παράδοσης, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με 6€ για κάθε μέρα καθυστέρησης και για την περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει το πενταπλάσιο του συμφωνημένου χρόνου επίδοσης, επιπλέον επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της αποζημίωσης δεν υπερβαίνει τα 100€.
viii. Η αποζημίωση για ηθική βλάβη συμπεριλαμβάνεται στα προαναφερθέντα ποσά, ενώ η συνεπαγόμενη απώλεια κέρδους δεν αποζημιώνεται.
ix. Σε πολλαπλή αποστολή, όπου αποστέλλονται πολλά ταχυδρομικά αντικείμενα προς έναν παραλήπτη και που εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις, κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο τυγχάνει διαφορετικής αντιμετώπισης και αποζημιώνεται ξεχωριστά
x. Οι αποζημιώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων καταβάλλονται στον αποστολέα εφόσον αυτός είναι ο ιδιοκτήτης, ή αν αυτός παραιτηθεί των δικαιωμάτων του υπέρ του παραλήπτη εφόσον αυτός είναι ο ιδιοκτήτης της αποστολής, στον παραλήπτη του ταχυδρομικού αντικειμένου, η σε τρίτον εφόσον αυτός είναι ο εντολέας και ιδιοκτήτης της παραλαβής.
Ο κατά τα ανωτέρω περιορισμός της αποζημίωσης με τη χορήγηση κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης καταλαμβάνει κάθε απαίτηση του χρήστη που απορρέει από την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, είτε από σύμβαση είτε από αδικοπραξία, και δεν ισχύει εάν η παράβαση της συμβατικής υποχρέωσης ή η αδικοπραξία ανάγεται σε δόλο του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του.
β) Η ευθύνη της ANT A.E. για πλημμελή παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών για τους χρήστες των υπηρεσιών με τους οποίους έχουν συναφθεί ή συνάπτονται - εν είδει ατομικής σύμβασης - συμβάσεις/συμφωνίες για την διακίνηση πλήθους ταχυδρομικών αντικειμένων ή/και για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για μεγάλα χρονικά διαστήματα και στους οποίους παρέχονται εκπτώσεις επί των βασικών τιμών του επίσημου τιμοκαταλόγου της ANT A.E. ή/και ειδικές χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τις βασικές τιμές των εν λόγω υπηρεσιών, ή /και πίστωση για την παροχή των υπηρεσιών με την χρήση κωδικού, ισχύουν οι ειδικότεροι όροι και συμφωνίες που διαλαμβάνονται στις συμβάσεις αυτές, καθώς στις περιπτώσεις αυτές τα όρια αυτά νοούνται ως μέγιστα όρια δηλωμένης αξίας/ασφαλισμένου. Στις περιπτώσεις σύναψης των ειδικότερων αυτών συμφωνιών δεν τυγχάνουν εφαρμογής τα όρια και ποσά αποζημιώσεων της ανωτέρω παραγράφου 7α, αλλά ισχύουν οι ειδικότεροι συμφωνηθέντες όροι δυνάμει των οποίων σε κάθε περίπτωση η εκάστοτε καταβαλλόμενη αποζημίωση για ολική απώλεια, κλοπή, καταστροφή ανασφάλιστου φακέλου ή δέματος δεν δύναται να υπερβαίνει την πραγματική αξία* του φακέλου και με ανώτατο όριο το ποσό των 70 € ανά αποστολή ή την πραγματική αξία του δέματος/των και με ανώτατο όριο το ποσό των 220€ ανά αποστολή.
(*) Ως πραγματική αξία νοείται:
• για τα έγγραφα το κόστος προετοιμασίας, αντικατάστασης, αναπαραγωγής, ή ανασύνταξης αυτών.
• για τα αντικείμενα το κόστος επισκευής, αντικατάστασης ή αγοράς αυτών, ως αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα παραστατικά, (στην κατάσταση που ήταν κατά την παραλαβή), λαμβανομένης της κατά τα παραπάνω κάθε φορά μικρότερης αξίας.
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ.
Η ANT A.E.ευθύνεται μόνο μέχρι των ποσών που ορίζονται ανωτέρω και σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για κανένα είδος απώλειας ή ζημίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κάθε είδους θετικών ή αποθετικών ζημιών, διαφυγόντων κερδών), ακόμα και αν ο κίνδυνος μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας τέθηκε υπόψη της ANT A.E. πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής. Τυχόν απαιτήσεις του αποστολέα ή τρίτων περιορίζονται σε μια μόνο αξίωση αποζημίωσης ανά αποστολή και μέχρι του ποσού που ανωτέρω ρητά ορίζεται, η διευθέτηση της οποίας αποτελεί πλήρη και τελική διευθέτηση για κάθε απώλεια ή ζημία σε σχέση με την αποστολή. Ο αποστολέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω οριζόμενα ποσά αποζημίωσης και δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωσή του κατά της ANT A.E. για κάθε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται. Κάθε διεθνής μεταφορά διέπεται από τους όρους και περιορισμούς των διεθνών συμβάσεων CMR, Βαρσοβίας, COTIF-CIM όπως ισχύουν.
Η ANT δεν δύναται να γνωρίζει το περιεχόμενο των αποστολών. Ο Εντολέας / Αποστολέας, ο οποίος γνωρίζει το περιεχόμενο, αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η αξία του περιεχομένου στην περίπτωση που δεν προβεί ο ίδιος στην ασφάλιση του δια της ANT ΑΕΕ καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα είναι σε κάθε περίπτωση χαμηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια στο άρθρο 7 (α & β), φέρει δε ο ίδιος την πλήρη ευθύνη για τις οιεσδήποτε τυχόν υπερβάσεις των ορίων στο άρθρο 7 (α & β), σε οποιαδήποτε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς της αποστολής.
Άρθρο 8. Σε περίπτωση επιθυμίας του αποστολέα η διεκπεραίωση των αποστολών του καλύπτεται με ασφαλιστική κάλυψη μέσω της ασφαλιστικής εταιρίας που συνεργάζεται η ANT A.E. με επιβάρυνση ασφαλίστρου ως εξής:
Αξία μεταφερόμενων αντικειμένων Ασφάλιστρο Εσωτερικού
έως 600€ 3,60€
έως 1.000€ 6,00€
έως 1.500€ 9,00€
έως 3.000€ 18,00€
Άνω των 3.000€ Κατόπιν επικοινωνίας με ANT A.E.
Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής μεταφερόμενων αντικειμένων, των οποίων η αξία ξεπερνά τα ποσά που ορίζονται κατά περίπτωση ανωτέρω υπό 7 α & β, αξίωση αποζημίωσης για το επιπλέον αυτό ποσό γεννάται μόνο στην περίπτωση που το μεταφερόμενο αντικείμενο είναι δηλωμένης αξίας και ασφαλισμένο για την αξία αυτή και υπό προϋπόθεση ότι το πρόσθετο κόστος ασφάλισης (ασφάλιστρο) της αποστολής έχει καταβληθεί εμπροθέσμως στην ANT A.E. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που o Εντολέας ή ο Αποστολέας ή τρίτος προβεί στην ασφάλιση των μεταφερόμενων με την ANT αντικειμένων και σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία της δικής του επιλογής (πέραν δηλαδή της ασφαλιστικής κάλυψης που του παρέχει η ANT A.E. σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 (α & β)) η ευθύνη της ANT A.E. συνολικά έναντι της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας καθώς και οιουδήποτε άλλου τρίτου δεν θα υπερβαίνει τα ποσά που ρητά αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο 7 (α & β). Αυτόδηλο τυγχάνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή από την ANT οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης είναι η με αποδεδειγμένη ευθύνη της ANT, καταστροφή, απώλεια ή κλοπή του αντικειμένου. Σε περίπτωση ασφάλισης των μεταφερομένων ειδών σε ασφαλιστική εταιρία ή με ασφαλιστήριο συμβόλαιο επιλογής του Εντολέα ή του Αποστολέα ή τρίτου αυτός δηλώνει και εγγυάται στην ANT A.E. ότι στην ασφάλιση έχει περιληφθεί ο όρος παραίτησης του αναγωγικού δικαιώματος της ασφαλιστικής εταιρίας κατά του μεταφορέα, είναι δε υπεύθυνος έναντι της ANT A.E.για κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί από τη μη αναγραφή του ανωτέρου όρου στην ασφαλιστική κάλυψη.
Άρθρο 9. Η ANT A.E. καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε ενέργεια για να πετύχει ταχύτατη παράδοση σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της, και τους χρόνους παράδοσης που αναγράφονται στην ιστοσελίδα www.antlog.gr και στους ισχύοντες τιμοκαταλόγους και προσφορές της ANT A.E., αλλά δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται από τυχόν καθυστερήσεις παράδοσης των αποστολών πέραν των ορίων που ορίζονται στην υπ΄ αριθμ. 688/52 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1412/10-06-13) σε περίπτωση αποδεδειγμένης, με υπαιτιότητά της, καθυστέρησης επίδοσης. Σε καμία όμως περίπτωση τυχόν αποζημίωση για καθυστέρηση επίδοσης δεν δύναται να υπερβαίνει τα ποσά που καταβάλλει η ANT A.E.για περιπτώσεις απώλειας σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω άρθρο 7. Η ευθύνη της ANT A.E. ρητά περιορίζεται μέχρι των ποσών που ορίζονται, κατά περίπτωση, στο ανωτέρω άρθρο 7 α και β και σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για κανένα είδος απώλειας ή ζημίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κάθε είδους θετικών ή αποθετικών ζημιών, διαφυγόντων κερδών), ακόμα και αν ο κίνδυνος μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας τέθηκε υπόψη της ANT A.E. πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής. Ο αποστολέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω οριζόμενα ποσά αποζημίωσης και δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωσή του κατά της ANT A.E. για κάθε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται. Τυχόν διαφορετική σε σχέση με τους χρόνους παράδοσης, κατανόηση του πελάτη ή συμπλήρωση, παρατήρηση ή επισήμανση επί του αποδεικτικού παραλαβής παράδοσης ή επί της αποστολής δεν ισχύει και γίνεται με δική του ευθύνη. Σε καμία όμως περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης κάθε αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος, βλάβη, κακή παράδοση ή μη παράδοση οφειλόμενη σε ανώτερη βία ή σε απρόβλεπτες αιτίες, όπως ενδεικτικά:
α) Λόγω απρόοπτων γεγονότων κειμένων πέρα των ανθρωπίνων αντικειμενικά δυνατοτήτων (ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, απεργίες κ.λ.π).
β) Λόγω πράξεως παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή.
γ) Λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή.
Η ANT A.E. δεν φέρει καμία ευθύνη για αποζημίωση των αποστολέα/παραλήπτη/εντολέα/πελάτη/χρήστη για οποιαδήποτε αποστολή και από οποιαδήποτε αιτία εφόσον αυτοί δεν έχουν εξοφλήσει κάθε οικονομική υποχρέωση που τυχόν έχουν προς την ANT εμπρόθεσμα βάσει της προβλεπόμενης μεταξύ τους συμφωνίας, συμπεριλαμβανόμενων και των ασφαλίστρων. Η ANT δικαιούται να συμψηφίσει τυχόν οφειλές του δικαιούχου αποζημίωσης με ποσά αποζημίωσης.
Άρθρο 10. Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από το δικαιούχο και να επιδοθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της ANT A.E. σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αναλήψεως της αποστολής από την ANT A.E.E.
Άρθρο 11. Η ANT A.E. δεν αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση και μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων όταν αυτή αντίκειται στο νόμο ή αφορά αντικείμενα τα οποία απαγορεύονται ή περιορίζονται από την Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ), το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και κάθε άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία ή οργανισμό. Σε κάθε περίπτωση δεν αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση μεταφοράς χρημάτων μέσω των ταχυδρομικών υπηρεσιών, παρά μόνον μέσω ειδικών υπηρεσιών Αντικαταβολής, εισπράξεων για τρίτους.
Άρθρο 12. Η διαδικασία επίλυσης διαφορών για την ορθή εξυπηρέτηση των πελατών (χρηστών) και την επίλυση τυχόν διαφορών γίνεται μέσω Φιλικού διακανονισμού: έγγραφη επικοινωνία του αποστολέα/χρήστη με την ANT A.E. για την επίτευξη της επίλυσης της διαφοράς.
Άρθρο 13. Τα τέλη αποστολής της ANT A.E. υπολογίζονται σύμφωνα με το υψηλότερο από το πραγματικό ή ογκομετρικό βάρος και κάθε αποστολή δύναται να ζυγιστεί και να μετρηθεί πάλι από την ANT A.E. προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο υπολογισμός αυτής.
Άρθρο 14. Σε περίπτωση που η παραλαβή ή η παράδοση της αποστολής γίνει με την χρήση της συσκευής (PDA) για τη λήψη των δεδομένων (στοιχείων) παραλαβής και παράδοσης αποστολών ή εναλλακτικά σε τρίτο μηχανογραφικό σύστημα (ηλεκτρονικός υπολογιστής, οθόνη αφής πολλαπλών χρήσεων κλπ.) με τη χρήση ειδικού κωδικού ασφαλείας (PIN), η ηλεκτρονική υπογραφή (αποστολέα ή παραλαβόντος) στο PDA ή η χρήση του κωδικού ασφαλείας (PIN) επέχει θέση υπογραφής του παρόντος.
Άρθρο 15. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ της ANT A.E.και του χρήστη αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Πειραιά.

 ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 Ιανουάριος 2017
Της εταιρείας «ANT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ», με Διακριτικό Τίτλο «ANT Α.Ε.» με έδρα της εταιρείας τον Ασπρόπυργο Αττικής, εγγεγραμμένης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 136848807000.
Η εταιρεία κατέχει:
Εθνική Γενική και Ειδική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με αριθμό του Μητρώου της Εθνικής ΕπιτροπήςΤηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).: 17-001.
Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 με αριθμό πιστοποιητικού 16MS070601 από την STAREGISTER.
Η Διεύθυνση της Έδρας της εταιρείας βρίσκεται στη Θέση Κύριλλος, 19300, Ασπρόπυργος Αττικής.
Τα στοιχεία επικοινωνίας της έδρας της εταιρείας είναι :
Τηλ.: +302130187900.
Fax: +302130187856.
E-mail: info@antlog.gr.
Η εταιρεία έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ): 800694498, με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την ΦΑΕ Αθηνών.
Σκοπός
Η εταιρεία δραστηριοποιείται και στον χώρο των ταχυμεταφορών, με κύριο αντικείμενο τη διακίνηση μικροδεμάτων και δεμάτων με κάθε μέσο στην Ελλάδα.
Πολιτική Ποιότητας και Διαρκούς Βελτίωσης των προσφερομένων Υπηρεσιών
"Ποιότητα" σημαίνει παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών. Αυτό επιτυγχάνεται με σεβασμό στον πελάτη και εξυπηρέτηση των αναγκών του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτός ο στόχος είναι συνυφασμένος με την απόλυτη κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών μας και την εγκατάσταση και διατήρηση ενός περιβάλλοντος που υποστηρίζει και ενθαρρύνει όλο το προσωπικό της εταιρείας σε συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να εξασφαλίζει διαρκώς: την πλήρη, άμεση και συστηματική κάλυψη των δηλωμένων αναγκών των πελατών της την υψηλή ποιότητα των προϊόντων/υπηρεσιών της, εξακριβωμένη και επιβεβαιούμενη με συνεχείς ελέγχους και μετρήσεις, και τη συμμόρφωση των προϊόντων/υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ
H ANT προσφέρει υπηρεσίες Εσωτερικού εντός Αττικής και λοιπών σημείων της Ελλάδας οι οποίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες περιπτώσεις:
D2D - Υπηρεσία Door to Door: Η παραλαβή γίνεται συνήθως από την διεύθυνση του Αποστολέα και η παράδοση γίνεται στην διεύθυνση του Παραλήπτη.
P2D - Υπηρεσία Point to Door: Η παραλαβή γίνεται εντός του καταστήματος της ANT και η παράδοση γίνεται στην διεύθυνση του Παραλήπτη. Η υπηρεσία παρέχεται σε χαμηλότερη τιμή από την Υπηρεσία D2D.
Πρόσθετες Υπηρεσίες Express όπως ειδικότερα αναφέρονται ακολούθως :
i. Υπηρεσία Πρωινής Παράδοσης ή παράδοσης σε προτιμητέο χρονικό δίωρο πλαίσιο: Αφορά την παράδοση το πρωί (συνήθως έως τις 10:00 πμ), ή την παράδοση σε προτιμητέο δίωρο χρονικό πλαίσιο εντός των ωραρίων καταστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ώρα έναρξης του πρώτου προτιμητέου διώρου δεν είναι νωρίτερα της 10:00πμ κατά την αναμενόμενη ημέρα παράδοσης (όπου υφίστανται).
Υπηρεσία ANT Ιnfo (sms & email): Αφορά την υπηρεσία ενημέρωσης του αποστολέα /εντολέα για την παράδοση της αποστολής του μέσω μηνύματος που στέλνεται με SMS ή με email. Απαιτείται απαραίτητα το κινητό τηλέφωνο ή το email του αποστολέα.
Λοιπές πρόσθετες υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο των ταχυδρομικών υπηρεσιών αλλά παρέχονται σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, όπως Υπηρεσία.
Ειδικές Υπηρεσίες που παρέχονται κατόπιν σχετικής συνεννόησης/συμφωνίας και έχουν ειδικές χρεώσεις.
Υπηρεσία Επιστροφής Απόδειξης Παράδοσης με υπογραφή παραλήπτη (POD): Αφορά την επιστροφή του υπογεγραμμένου εγγράφου απόδειξης παράδοσης (POD = Proof of delivery) που περιέχει την ληφθείσα υπογραφή, κατά την παράδοση, του παραλαμβάνοντος την αποστολή και επιστροφή (ηλεκτρονικού) αντίγραφου αυτού στον αποστολέα/εντολέα.
Υπηρεσία Economy: Αφορά ειδική πολύ οικονομική υπηρεσία που απευθύνονται κυρίως σε πελάτες-αποστολείς Ηλεκτρονικά καταστήματα / E-Commerce, πελάτες με σύμβαση με την εταιρεία.
Β.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υποδομές / Ποιότητα Υπηρεσιών / Παρακολούθηση Αποστολών / Χρόνοι Παράδοσης
Υποδομές
Η ANT διαθέτοντας οργανωμένο δίκτυο μεταφορών και καταστημάτων καθώς και τις πλέον σύγχρονες μηχανογραφικές υποδομές, στοχεύει συνεχώς στην παροχή Υψηλού επιπέδου Υπηρεσιών.
Παρακολούθηση και εντοπισμός ταχυδρομικών αντικειμένων
Η παρακολούθηση της παραλαβής, διακίνησης, διαλογής, μεταφοράς και παράδοσης των αποστολών των Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4053/2012 και στην απόφαση με αριθμό 686/064/26.03.2013 της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) «Κανονισμός Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» και ισχύει σήμερα καθώς επίσης και στην απόφαση αριθμ. 687/328/05.04.2013 της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) «Κώδικας Δεοντολογίας Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» και ισχύει σήμερα.
Για τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, η παρακολούθηση και εντοπισμός ταχυδρομικών αντικειμένων και η πληροφόρηση του πελάτη επιτυγχάνεται με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και λογισμικού, ο οποίος επιτρέπει την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων μεταξύ των εμπλεκομένων σταθμών του δικτύου της ANT. Το Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων (ΕΣΠΕΤΑ) παρακολουθεί και παρέχει αναλυτικά τα επιμέρους στοιχεία διακίνησης κάθε αποστολής.
Διαδικασίες - Πιστοποίηση
Η ANT διαθέτει πιστοποίηση ISO 900. Όλες οι ενέργειες στα πλαίσια της υλοποίησης των δραστηριοτήτων της εταιρείας διαθέτουν επαρκή τεκμηρίωση και εκτελούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε να διασφαλίζονται οι ελεγχόμενες συνθήκες και να ενεργοποιούνται άμεσα τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα στην περίπτωση αποκλίσεων από τις προδιαγραφές του έργου ή τον προγραμματισμό των εργασιών που περιγράφονται στις σχετικές Διαδικασίες.
Χρόνοι Παράδοσης
Οι Χρόνοι παράδοσης των αποστολών ταχυμεταφορών αναφέρονται στους Επίσημους Τιμοκαταλόγους των Υπηρεσιών και ποικίλουν ανάλογα με τον προορισμό και το είδος της υπηρεσίας. Όλοι οι αναφερόμενοι χρόνοι παράδοσης αφορούν εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αναχώρησης από την Αττική και υπολογίζονται από την ημέρα αυτή ως την πρώτη προσπάθεια παράδοσης στα στοιχεία διεύθυνσης του παραλήπτη.
Για την υπηρεσία (ANT-Economy), ο χρόνος παράδοσης κυμαίνεται από 5 έως 15 εργάσιμες ημέρες από την αναχώρηση του μεταφορικού μέσου προς τον προορισμό της αποστολής, αναλόγως του σημείου αποστολής και του σημείου προορισμού.
Η χρέωση των υπηρεσιών εξαρτάται και από τον συνδυασμό βάρους και μεγέθους (διαστάσεων) των αποστολών (παρόμοια με το σύστημα ογκομέτρησης της Διεθνούς Οργάνωσης των Εναέριων Μεταφορών ΙΑΤΑ).
Οι χρεώσεις των υπηρεσιών Ταχυμεταφορών επίσης ποικίλουν ανάλογα με την Υπηρεσία και τον προορισμό.
Οι Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών και Μεταφορών και χρεώσεις αυτών διέπονται από τους Γενικούς Όρους Ανάληψης Μεταφοράς της ANT, που βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.antlog.gr.
ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Η ANT δεν παραλαμβάνει για διεκπεραίωση ταχυδρομικά αντικείμενα των οποίων η μεταφορά αντίκειται στους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και διατάξεις. Ειδικότερα δεν αναλαμβάνει για μεταφορά τα ακόλουθα:
 ΧΡΗΜΑΤΑ& ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ & ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
 ΖΩΑ
 ΤΡΟΦΙΜΑ
 ΑΝΤΙΚΕΣ (ΕΥΘΡΑΥΣΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ)
 ΡΑΒΔΟΙ ΧΡΥΣΟΥ
 ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ
 ΝΕΚΡΟΙ – ΤΕΦΡΑ
 ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ & ΜΕΤΑΛΛΑ
 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΝΟΜΟ / ΔΙΑΤΑΞΗ
Επίσης διατηρεί την δυνατότητα να αρνηθεί να μεταφέρει αντικείμενα τα οποία χαρακτηρίζονται επικίνδυνα όπως:
 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ
 ΑΕΡΙΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ, ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ (blanco), ΣΠΡΕΙ ΜΑΛΛΙΩΝ
 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΣΠΙΡΤΑ
 ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ, ΛΟΣΙΟΝ ΓΙΑ ΠΕΡΜΑΝΑΝΤ
 ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ, ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΡΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
 ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΟΛΟΝΙΕΣ, ΣΠΡΕΙ, ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ
τα οποία δύναται να μεταφέρει υπό όρους και προϋποθέσεις.
Όσον αφορά την απαγόρευση των χρημάτων & χρεογράφων εξαιρείται ότι αφορά τις υπηρεσίες Αντικαταβολής.
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΕΒΑΣΜΟΣ – ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το προσωπικό της ANT και του δικτύου των καταστημάτων της είναι υποχρεωμένο να συμπεριφέρεται με σεβασμό στους πελάτες κατά την διάρκεια της επαφής του με αυτούς. Παράπονα πελατών για ανάρμοστη ή αγενή συμπεριφορά, ελλιπή εξυπηρέτηση μπορούν να γίνονται είτε προφορικά στον υπεύθυνο του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών στo τηλέφωνo 2130187900 ή με γραπτή αναφορά μέσω επιστολικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας στο 2130187856 ή με αποστολή email στην διεύθυνση email: info@antlog.gr.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών είναι αρμόδιο για την πληροφόρηση των πελατών για κάθε απορία ή την πρόοδο μιας αποστολής ή μιας αποζημίωσης ή ακόμα και της λειτουργίας της εταιρείας ή και των καταστημάτων αυτής ή και πρόβλημα ή παράπονο που αφορά στην εξυπηρέτησή του για την καταγραφή παραπόνων πελατών στo τηλέφωνo 2130187900 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@antlog.gr
Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία απαντά σε αίτημα πελάτη άμεσα και το αργότερο μέσα σε διάστημα 21 ημερών.
Ώς διαφορά ορίζεται η αποδεδειγμένη αθέτηση από την ANT του παρόντος Χ.Υ.Κ.
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Στα πλαίσια του διαρκούς εκσυγχρονισμού της λειτουργίας της η ANT, έχει προγραμματίσει και υλοποιεί ένα ευρείας μορφής εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε όλο το προσωπικό της, ανεξαρτήτως βαθμίδας ιεραρχίας και θέσης στην οποία απασχολείται. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται, προβλέπει την εκπαίδευση όλου του προσωπικού τόσο της κεντρικής υπηρεσίας όσο και του δικτύου των συνεργαζομένων καταστημάτων.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΧΥΚ
Ο Χάρτης υποχρεώσεων προς καταναλωτές δεν ισχύει σε περιπτώσεις:
Ανωτέρας βίας και ιδιαίτερα σε έκτακτα γεγονότα των οποίων οι συνέπειες επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της ANT (απεργίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, συγκοινωνιακά ή τηλεπικοινωνιακά προβλήματα κλπ).
Εγκληματικών ενεργειών στις εγκαταστάσεις ή στα μεταφορικά μέσα, που έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια αντικειμένων ειδικής διαχείρισης.
Αδυναμίας πρόσβασης υπαλλήλου της ANT στη διεύθυνση του παραλήπτη, η οποία οφείλεται στον πελάτη ή σε οποιονδήποτε τρίτο.
Μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων των πελατών (σε περιπτώσεις συμβάσεων μεταξύ ANT και πελατών), μεταξύ των οποίων και οι οικονομικές υποχρεώσεις των πελατών προς την ANT.
Ενεργειών που αντίκεινται στους Νόμους του Κράτους.
Μη υλοποίησης της υποχρέωσης της ANT λόγω υπαιτιότητας ή επιθυμίας του χρήστη (πελάτη).
Αποδεδειγμένα ανυπόστατου αιτήματος.
Μη εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης του χρήστη (πελάτη) που προβλέπεται από το Χ.Υ.Κ.
Μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης της ANT εξαιτίας ενεργειών ή παραλείψεων άλλων φορέων, με τους οποίους η ANT συνεργάζεται.
Αποδεδειγμένης υπαιτιότητας του χρήστη (πελάτη) ή τρίτου προσώπου.
Αποδεδειγμένης αδυναμίας της ANT.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η ANT δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του αποστολέα /παραλήπτη / πελάτη.
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να δημοσιεύει τον εκάστοτε ισχύοντα Επίσημο Τιμοκατάλογο Υπηρεσιών της. Ο Επίσημος Τιμοκατάλογος είναι:
 
Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών / Μεταφορών της ANT Logistics 
Ιανουάριος 2017
Υπηρεσίες Εντός Αττικής – Τιμοκατάλογος
Βασικές Υπηρεσίες Express - Επόμενη Ημέρα (Next Day)
Χρεώσεις Υπηρεσιών/ Αποστολή (έως 2 κιλά) Χρέωση
Door to Door (D2D): 7,00 €
Point to Door (P2D): 6,00 €

Βασικές πληροφορίες υπηρεσίας

  • Περιοχές εξυπηρέτησης: Όλη η επικράτεια
  • Μεταφορικό μέσο: Φόρτηγά διαφόρων ειδών
  • Χρόνος παράδοσης: Εντός 3 ημερών από την ημερομηνία αποστολής
  • Κόστος: Κατά περίπτωση